Over ons

De Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) is een onafhankelijk adviesorgaan van de Vlaamse Regering. Hij adviseert de Vlaamse Regering bij de totstandkoming van haar buitenlands beleid, haar beleid inzake internationaal ondernemen, toerisme en internationale samenwerking. Hij doet dit hetzij op vraag van de Vlaamse Regering, hetzij uit eigen beweging.

 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorziet de opheffing van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen. Hoewel het decreet tot oprichting van de SARiV nog niet is opgeheven, besloot de Raad tijdens zijn laatste plenaire vergadering van 22 september 2014 om zijn adviesverlening stop te zetten.


Internationaal beleid: opnieuw een prioriteit - bijdrage aan de Vlaamse beleidsnota's

De Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (“de Raad” of “de SARiV) is verheugd dat het nieuw Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 “Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan” een ambitieus hoofdstuk “buitenland en ontwikkelingssamenwerking” bevat. Er zijn veel elementen in opgenomen waarvoor hij aandacht vroeg in zijn memorandum en in diverse adviezen die hij de afgelopen jaren heeft uitgebracht - in het bijzonder het advies “Een nieuwe Vlaamse diplomatie in een veranderende wereld”. In zijn memorandum “Een sterker Vlaanderen in een snel veranderende wereld” engageerde de Raad zich ertoe om een bijdrage te leveren aan de beleidsnota’s van de ministers bevoegd voor het beleidsdomein internationaal Vlaanderen. Via bijgaand advies wil hij deze belofte honoreren als sluitstuk van zijn werkzaamheden van de afgelopen zeven jaren. Dit advies is het resultaat van een brede gedachtewisseling binnen de SARiV en bouwt voort op de (initiatief)adviezen die de Raad eerder heeft uitgebracht.

 

Kijk hier voor de pdf van het advies.